Technical:

• Experience about Software Testing
• Prior experience in quality assurance for web applications
• Experience in Web Application technologies HTML5, CSS, JavaScript
• At least one programming language (preferably Java, XML, .Net, PHP, Ruby or Python)
• Experience one of automated testing tools, eg: Selenium WebDriver, Selenium GRID, JMeter, …
• Experience on one of automated testing frameworks: Junit, TestNG, …
• Have knowledge in continuous integration: Jenkins/Hudson
• Knowledge of Virtualization technologies: Vagrant, VirtualBox, VmWare
• Skills in using Linux-based operating systems, usage and scripting of Linux-command line (Bash or similar)
• Experience of working in an Agile environment
• Experience in Scrum or other agile processes
• Experience in development tools (GIT, SVN, JIRA)
• Experience in testing mobile applications (iOS, Android)
• Experience with SQL (MySQL, SQL Server)
• Exposure to load testing and API testing with JMeter or similar
• Experience of documenting test scenarios

Bảy nhóm năng lực mà một lập trình viên cần phát triển:

• Năng lực tự học và thích ứng
• Năng lực giao tiếp (bằng hai thứ tiếng, Anh và Việt)
• Năng lực tự quản lí bản thân
• Năng lực nhóm (cộng tác, quản lí và lãnh đạo)
• Năng lực lập trình linh hoạt (với tiêu chuẩn cao của một software craftsman – một nghệ nhân phần mềm)
• Năng lực sáng tạo và đổi mới
• Năng lực thực hành đạo đức nghề nghiệp (professionalism)

Bạn có thể đọc chúng kĩ hơn. Mỗi một nhóm năng lực này cần nhiều nỗ lực để đạt được. Có người nói với tôi là phấn đấu cả đời. Tuy nhiên, nếu phải phát biểu thật ngắn gọn, thì tôi gom vào cái công thức: “3 ngôn ngữ, 1 vạn giờ”. Một lập trình viên cần phải phấn đấu để tinh thông 3 ngôn ngữ, tôi nhắc lại là tinh thông chứ không chỉ biết. Chúng bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh, và một ngôn ngữ lập trình chủ đạo (ví dụ Java). 1 vạn giờ chính là con số kì diệu mà các nhà tâm lý học đã tìm ra, ám chỉ thời gian thực hành có chủ đích (deliberate practice) để trở thành “đỉnh cao” của nghề.

#automation-test, #kinh-nghiem