1. Download và cài đặt Java Development Kit (JDK)

Hình

 1. Download và cài đặt Eclipse IDE (Nên sử dụng bản Eclipse Mars 2)

Hình

3. Download Selenium Server Standalone version 2.53.1 (phiên bản ổn định)

 1. Tạo mới Project
 • Xả nén Elipse IDE > chạy eclipse.exe từ bước 2 đã tải về
 • Set workspace (nơi lưu trữ các cài đặt cá nhân của bạn) vào bất kì thư mục nào khác ổ C. Mục đích để nếu cài đặt lại hệ thống eclipse sẽ tự động load lại các dự án/tùy chọn bạn đang làm việc từ workspace.

Hình

 • Tạo mới Project: File > New > Java Project > [Đặt tên Project] > Finish

Hình

 • Project name: Selenium Tutorials

Hình

 • Tạo mới Package: Right click vào thư mục src > New > Package > [Đặt tên Package] >Finish
  • Package name: daominhdam.wordpress.com

Hình

 • Tạo mới Class: Right click vào Package > New > Class > [Đặt tên Class] > Finish

Hình

 • Class name: TestClass_01_WebDriver_Demo

Hình

5. Thêm thư viện vào trong Project

 • Tạo mới 1 thư mục trong project để lưu trữ các library/driver offline cần dùng

Hình

 • Đặt tên thư mục là lib

Hình

 • Copy thư viện Selenium Server Standalone 2.53.1.jar dán vào thư mục lib

Hình

 • Add thư viện vào Build Path

Hình

6. Thêm TestNG plugin vào Eclipse

 • Chọn Help > Install New Software

Hình

Hình

 • Click vào TestNG và nhấn Next button

Hình

 • Click “I accept the terms of the license agreement” và nhần Finish button

Hình

 • Nếu hiện ra 1 popup thông báo về Security Warning, nhấn OK để tiếp tục

Hình

 • Hoàn thành, click Yes để khởi động lại Eclipse

Hình

 • Sau khi khởi động xong, cần kiểm tra TestNG đã được cài đặt thành công: Window > Preferences

Hình

 • TestNG plugin đã được tích hợp vào Eclipse

Hình

 1. Demo testcase đầu tiên
package daominhdam.wordpress.com;
import org.testng.annotations.Test;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.annotations.AfterClass;

public class TestClass_01_WebDriver_Demo_ {
 private WebDriver driver;

 @BeforeClass
 public void beforeClass() {
 // Khởi tạo trình duyệt Firefox
 driver = new FirefoxDriver();
 }

 @Test
 public void TC_01_OpenWordPressSite() {
 // Mở website
 driver.get("https://daominhdam.wordpress.com");
 // Mở rộng cửa sổ trình duyệt lớn nhất
 driver.manage().window().maximize();
 // Wait 15s cho page được load thành công
 driver.manage().timeouts().implicitlyWait(15, TimeUnit.SECONDS);
 // In ra thông báo theo mong muốn
 System.out.println("Mở website thành công!");
 }

 @AfterClass
 public void afterClass() {
 // Đóng trình duyệt
 driver.quit();
 }
}
 • Nếu gặp báo error thì các bạn import thư viện vào bằng cách hover vào hàm bị báo lỗi và import đúng thư viện cần thiết

Hình

Video demo: