Đây là 1 site mẫu mình tạo để thực hành Selenium WebDriver API, thích hợp cho việc handle các case:

 • Textbox/ Text Area
 • Radio button
 • Checkbox
 • Dropdown/ List
 • Slider
 • Table
 • Link/ New Windows
 • Download File
 • Hover mouse
 • Javascript Alert
 • Tooltip
 • Check Display/ Enable/ Disable/ Selected

Các bạn vui lòng truy cập vào site: http://daominhdam.890m.com để thực hành demo.