Dưới đây là các command được sử dụng nhiều nhất khi làm việc với Selenium IDE, để test script chạy được ổn định hơn thì các bạn nên kết hợp thêm một số command waitFor ([Selenium IDE 07] – Các câu lệnh Wait)

Mặc định khi đang bật chế độ record thì tool suggest cho người dùng 1 số command hay sử dụng trong context menu

 • Click chuột phải vào page bất kì > Chọn Show All Available Commands

 • 1 – open một link page
 • 2 – click vào một element (button, radiobutton, checkbox, link text,..)
 • 3 – clickAndWait > click và wait cho page được load lại thành công (thường được sử dụng khi click vào 1 element và có sự kiện load lại trang > thay đổi cấu trúc của DOM [Document Object Model])
 • 4 – type > nhập text vào element (textbox, text area,..)
 • 5 – select > chọn một phần tử trong dropdown
 • 6 – waitForText > wait cho một đoạn text được xuất hiện trong DOM
 • 7 – verifyForText > verify một đoạn text được xuất hiện trong DOM
 • 8 – waitForVisible > wait cho element được visible trên page
 • 9 – verifyVisible > verify cho element được visible trên page
 • 10 – storeText > lưu giá trị của text thành một biến để sử dụng cho các step khác