THIẾT LẬP MAVEN

 • Download Apache Maven: apache-maven-3.5.0-bin.zip
 • Giải nén vào 1 ổ đĩa bất kì (VD: Ổ đĩa C > apache-maven-3.5.0-bin)
 • Thiết lập biến môi trường cho Maven (xem hình dưới)
  • Step 1 – Chuột phải vào ‘My Computer’ (This PC)
  • Step 2 – Chọn ‘Properties
  • Step 3 – Chọn ‘Advanced system setting’
  • Step 4 – Chọn ‘Environments Variables’
  • Step 5.1 – Tạo 1 biến mới tại ‘System variables‘ > Đặt tên tùy ý (trong hình là M2_HOME)
  • Step 5.2 – Copy đường dẫn tại thư mục Maven đã xả nén vào ‘Value’ (C:\apache-maven-3.5.0-bin\apache-maven-3.5.0)
  • Step 6 – Chọn ‘Path’ > ‘Edit’ > ‘New’
  • Step 7 – Thêm biến mới với cú pháp: ‘%M2_HOME%\bin’
  • Step 8 – Click ‘OK’ (Done)

 • Kiểm tra biến môi trường đã được thêm vào
  • Mở cmd > mvn -version
  • Nếu hiển thị như hình dưới là thành công

DOWNLOAD ECLIPSE

 • Sử dụng bản Eclipse IDE for Java Developer (version này đủ đáp ứng, ko nên sử dụng bản Eclipse for Java EE chạy rất nặng máy)
 • Link download: Eclipse Mars, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64 bit để lựa chọn cho phù hợp. (Cá nhân mình chọn version Eclipse Mars vì nó chạy ổn định/ ít lỗi).

CÀI ĐẶT ‘CUCUMBER PLUGIN’

 • Plugin này hỗ trợ việc tạo/ viết testcase dạng BDD và run trực tiếp trên file testcase từ context menu
 • Chọn Help > Install New Software

 • Check vào Cucumber Eclipse Plugin (1) và nhấn Next > Finish

 

DOWNLOAD THƯ VIỆN CUCUMBER

 • Tạo mới ‘Maven project’

 • Chọn Simple project > Next

 • Điền thông tin vào Artifact Id và Group Id > Finish

 • Cấu trúc của Project sau khi tạo thành công
  • Mở file pom.xml và chọn chế độ edit như hình dưới
  • File pom.xml (Project Object Model) là nơi khai báo/ quản lí các dependencies/ build/ deploy của project

 • Add thư viện vào file pom.xml
  • Copy > Paste đoạn code sau
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>JAVA_CUCUMBER</groupId>
<artifactId>JAVA_CUCUMBER</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>JAVA_CUCUMBER</name>

<properties>
<cucumber.version> 1.2.2</cucumber.version>
<selenium.version> 2.53.1</selenium.version>
</properties>

<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.12</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>info.cukes</groupId>
<artifactId>cucumber-java</artifactId>
<version>${cucumber.version}</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>info.cukes</groupId>
<artifactId>cucumber-junit</artifactId>
<version>${cucumber.version}</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
<artifactId>selenium-java</artifactId>
<version>${selenium.version}</version>
</dependency>

</dependencies>
</project>

TẠO CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

 • Trong đường dẫn: src > test > java tạo 3 package như hình dưới:
  • cucumberOptions
  • features
  • stepDefinations

Chi tiết chức năng của từng package mình sẽ được nói rõ trong các bài viết sau

TESTCASE THỰC HÀNH

 • Viết script demo cho những testcase sau

KẾT QUẢ

Kết thúc các bài viết về Cucumber Tutorials các bạn có thể tạo 1 project Cucumber – Java simple với kết quả như thế này

 • Project Struture/ Feature File/ JUnit Result

 • Overview HTML Result

 • Feature HTML Result

 • Steps HTML Result

 • Tags HTML Result