• Đây là slide mình thường dùng để giới thiệu về cách handle dynamic element (web-app), tuy cơ bản nhưng có thể xử lí được 90% yêu cầu việc implement automation testscript
  • Tuy chạy chậm hơn các locator khác nhưng XPath lại có những tính năng rất là vượt trội:
    • Input/ verify dynamic element
    • Ít phải maintain nhất khi UI thay đổi (1 xpath có thể apply cho nhiều step khác nhau)
    • Xử lí được những case phức tạp mà các locator khác không thể handle được (id/ class/ css/..)
  • Link view – http://bit.ly/xpath-tip-and-trick

2019-08-22 16_09_10-[Topic 04_05] - Xpath and CSS - Google Slides