[Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành MAC hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này:

Java Development Kit (JDK)

 • Sau khi tải về -> cài đặt bình thường -> click Next -> Install cho đến khi hoàn tất
 • Sau khi cài đặt xong bật command line (cmd) kiểm tra version đã cài đặt thành công
  • java -version

Cài đặt Eclipse IDE

Sử dụng từ bản Eclipse Photon trở lên

 • Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64 bit để lựa chọn cho phù hợp. Chọn bản Eclipse IDE for Java Developer là đáp ứng đủ cho nhu cầu công việc.

Download Selenium

Tạo Java project

 • Xả nén Elipse IDE > chạy eclipse.exe từ bước 2 đã tải về
 • Tạo 1 thư mục ngang hàng vs thư mục eclipse – đặt tên là my_work_space
 • Set workspace – mục đích để nếu cài đặt lại hệ thống thì eclipse sẽ tự load lại các dự án/tùy chọn bạn đã làm việc trước đó – ko cần phải cài đặt lại

 • Tạo mới Project: File > New > Java Project > [Đặt tên Project] > Finish
  • Project name: Selenium Tutorials

 • Tạo mới Package: Right click vào thư mục src > New > Package > [Đặt tên Package] >Finish
  • Package name: automationfc.com

 • Tạo mới Class: Right click vào Package > New > Class > [Đặt tên Class] > Finish
  • Class name: Topic_01_Check_Environment

Add thư viện

 • Tạo mới 1 thư mục trong project để lưu trữ các java library hoặc browser driver cần dùng
  • Đặt tên thư mục là lib

 • Copy thư viện selenium-server-standalone-2.53.1.jar từ bước 03 ở trên dán vào thư mục lib

 • Click chuột phải vào thư viện và Add vào Build Path

Add TestNG (Test Runner) vào Eclipse

 • Chọn Help > Install New Software

 • Click vào Select All và nhấn Next button

 • Click “I accept the terms of the license agreement” và nhấn Finish button

 • Nếu hiện ra 1 popup thông báo về Security Warning, nhấn OK để tiếp tục

 • Hoàn thành, click Yes để khởi động lại Eclipse

 • Sau khi khởi động xong, cần kiểm tra TestNG đã được cài đặt thành công: Window > Preferences
  • TestNG plugin đã được tích hợp vào Eclipse

Demo run testcase

 •  Copy và Paste toàn bộ vào Class <Topic_01_Check_Environment> đã tạo

package automationfc.com;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class Topic_01_Check_Environment {
WebDriver driver;

@BeforeClass
public void beforeClass() {
driver = new FirefoxDriver();
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
driver.manage().window().maximize();
driver.get("http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_01_ValidateCurrentUrl() {
// Login Page Url matching
String loginPageUrl = driver.getCurrentUrl();
Assert.assertEquals(loginPageUrl, "http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_02_ValidatePageTitle() {
// Login Page title
String loginPageTitle = driver.getTitle();
Assert.assertEquals(loginPageTitle, "Guru99 Bank Home Page");
}

@Test
public void TC_03_LoginFormDisplayed() {
// Login form displayed
Assert.assertTrue(driver.findElement(By.xpath("//form[@name='frmLogin']")).isDisplayed());
}

@AfterClass
public void afterClass() {
driver.quit();
}

}
 • Nếu gặp báo error thì import thư viện vào bằng cách hover vào hàm bị báo lỗi và import đúng thư viện cần thiết

 • Run testcase
  • Click chuột phải vào Class test chọn Run As > TestNG Test

 • Kết quả sau khi run pass

25 thoughts on “[Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)

 1. Chào anh,
  em làm theo đúng trình tự nhưng khi chạy nó báo lỗi như vầy
  Exception in thread “main” java.lang.NoClassDefFoundError: com/beust/jcommander/ParameterException
  at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
  at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Unknown Source)
  at java.lang.Class.privateGetMethodRecursive(Unknown Source)
  at java.lang.Class.getMethod0(Unknown Source)
  at java.lang.Class.getMethod(Unknown Source)
  at sun.launcher.LauncherHelper.validateMainClass(Unknown Source)
  at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(Unknown Source)
  Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.beust.jcommander.ParameterException
  at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  … 7 more

  anh có thể chỉ em cách khắc phục ko? Cảm ơn.

  Like

 2. Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi, ver firefox nào thì tương thích với selenium 2.53.1 này ạ? Em run test mà nó báo version k phù hợp ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

  Like

 3. Code của em:
  package org.webdriver.demo;

  import org.openqa.selenium.WebDriver;
  import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
  import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;
  import org.testng.annotations.Test;

  @Test
  public class LoginTest{
  public void testLoginWithBlankField() {
  System.setProperty(“webdriver.gecko.driver”, “geckodriver”);
  DesiredCapabilities capabilities = DesiredCapabilities.firefox();
  capabilities.setCapability(“marionette”, true);
  WebDriver driver = new FirefoxDriver();
  }
  }

  Like

  1. Bị lỗi này ạ, anh giúp em với
   FAILED: testLoginWithBlankField
   org.openqa.selenium.WebDriverException: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to localhost:30775 [localhost/127.0.0.1, localhost/0:0:0:0:0:0:0:1] failed: Connection refused (Connection refused)
   Build info: version: ‘3.5.2’, revision: ‘10229a9020’, time: ‘2017-08-21T17:54:21.164Z’
   System info: host: ‘Les-Mac-mini.local’, ip: ‘fe80:0:0:0:1450:b47f:23f2:b317%en0’, os.name: ‘Mac OS X’, os.arch: ‘x86_64’, os.version: ‘10.12.5’, java.version: ‘1.8.0_144’
   Driver info: driver.version: FirefoxDriver

   Like

  2. E đổi lại ntn nhé:
   public class LoginTest{
   WebDriver driver

   @Test
   public void testLoginWithBlankField() {
   System.setProperty(“webdriver.gecko.driver”, “geckodriver”);
   DesiredCapabilities capabilities = DesiredCapabilities.firefox();
   capabilities.setCapability(“marionette”, true);
   driver = new FirefoxDriver();
   }
   }

   Like

 4. của e lỗi như này là sao ạ??

  [RemoteTestNG] detected TestNG version 6.9.9
  [TestNG] Running:
  org.openqa.selenium.firefox.NotConnectedException: Unable to connect to host 127.0.0.1 on port 7055 after 45000 ms. Firefox console output:
  in app-system-defaults
  1519397642592	addons.xpi	INFO	Mapping {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi
  1519397642593	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} in app-global
  1519397642593	addons.xpi	DEBUG	getInstallState changed: false, state: {}
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Thuy\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  [Parent 8456, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Thuy\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  [Child 13044, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346
  [Child 13044, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346
  1519397656403	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on webcompat@mozilla.org version 1.1
  1519397656404	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on shield-recipe-client@mozilla.org version 76.1
  1519397656406	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on screenshots@mozilla.org version 25.0.0
  1519397656427	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on onboarding@mozilla.org version 1.0
  1519397656428	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on formautofill@mozilla.org version 1.0
  1519397656429	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on followonsearch@mozilla.com version 0.9.6
  1519397656431	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on firefox@getpocket.com version 1.0.5
  1519397656432	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on aushelper@mozilla.org version 2.0
  1519397656432	addons.xpi	DEBUG	Calling bootstrap method shutdown on activity-stream@mozilla.org version 2018.01.04.0062-4997c81d
  ###!!! [Parent][MessageChannel] Error: (msgtype=0x8000D,name=PBackgroundIDBDatabase::Msg_Invalidate) Channel error: cannot send/recv
  [Parent 8456, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Thuy\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  [Child 10676, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346
  1519397658288	addons.manager	DEBUG	shutdown
  1519397658289	addons.manager	DEBUG	Calling shutdown blocker for XPIProvider
  1519397658289	addons.xpi	DEBUG	shutdown
  1519397658289	addons.xpi-utils	DEBUG	shutdown
  1519397658290	addons.manager	DEBUG	Calling shutdown blocker for LightweightThemeManager
  1519397658290	addons.manager	DEBUG	Calling shutdown blocker for GMPProvider
  1519397658290	addons.manager	DEBUG	Calling shutdown blocker for PluginProvider
  1519397658291	addons.manager	DEBUG	Calling shutdown blocker for PreviousExperimentProvider
  1519397658297	addons.manager	DEBUG	Async provider shutdown done
  *** UTM:SVC TimerManager:registerTimer called after profile-before-change notification. Ignoring timer registration for id: telemetry_modules_ping
  ###!!! [Child][MessageChannel::SendAndWait] Error: Channel error: cannot send/recv
  	at org.openqa.selenium.firefox.internal.NewProfileExtensionConnection.start(NewProfileExtensionConnection.java:112)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.startClient(FirefoxDriver.java:271)
  	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.(RemoteWebDriver.java:119)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:218)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:211)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:207)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:120)
  	at ntt.wordpress.com.TestClass_01_WebDriver_Demo.beforeClass(TestClass_01_WebDriver_Demo.java:15)
  	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  	at org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:85)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurationMethod(Invoker.java:510)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurations(Invoker.java:211)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurations(Invoker.java:138)
  	at org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeBeforeClassMethods(TestMethodWorker.java:170)
  	at org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:104)
  	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:774)
  	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:624)
  	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:359)
  	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:354)
  	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:312)
  	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:261)
  	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
  	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
  	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1215)
  	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1140)
  	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1048)
  	at org.testng.remote.AbstractRemoteTestNG.run(AbstractRemoteTestNG.java:114)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.initAndRun(RemoteTestNG.java:251)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.main(RemoteTestNG.java:77)
  FAILED CONFIGURATION: @BeforeClass beforeClass
  

  Like

 5. Em run nó mở firefox version mới nhất ra newtab, sau đó nó văng. Bản Firefox 47.0.2 nằm trong thư mục “C:\Program Files (x86)” còn bản mới nằm trong “C:\Program Files”

  [RemoteTestNG] detected TestNG version 6.9.9
  [TestNG] Running:
   C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\Temp\testng-eclipse--186588125\testng-customsuite.xml
  
  org.openqa.selenium.firefox.NotConnectedException: Unable to connect to host 127.0.0.1 on port 7055 after 45000 ms. Firefox console output:
  463818	addons.manager	DEBUG	Registering shutdown blocker for GMPProvider
  1528897463818	addons.manager	DEBUG	Provider finished startup: GMPProvider
  1528897463818	addons.manager	DEBUG	Starting provider: PluginProvider
  1528897463818	addons.manager	DEBUG	Registering shutdown blocker for PluginProvider
  1528897463818	addons.manager	DEBUG	Provider finished startup: PluginProvider
  1528897463819	addons.manager	DEBUG	Completed startup sequence
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  1528897466242	addons.repository	DEBUG	No addons.json found.
  1528897466262	addons.manager	DEBUG	Starting provider: PreviousExperimentProvider
  1528897466262	addons.manager	DEBUG	Registering shutdown blocker for PreviousExperimentProvider
  1528897466262	addons.manager	DEBUG	Provider finished startup: PreviousExperimentProvider
  1528897466400	addons.xpi-utils	DEBUG	XPI Database saved, setting schema version preference to 24
  1528897466593	addons.xpi	INFO	Mapping fxdriver@googlecode.com to C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\Temp\anonymous6552026905029719281webdriver-profile\extensions\fxdriver@googlecode.com
  1528897466593	addons.xpi	DEBUG	Ignoring file entry whose name is not a valid add-on ID: C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\Temp\anonymous6552026905029719281webdriver-profile\extensions\webdriver-staging
  1528897466594	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on fxdriver@googlecode.com in app-profile
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping activity-stream@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\activity-stream@mozilla.org.xpi
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping aushelper@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\aushelper@mozilla.org.xpi
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping firefox@getpocket.com to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\firefox@getpocket.com.xpi
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping followonsearch@mozilla.com to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\followonsearch@mozilla.com.xpi
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping formautofill@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\formautofill@mozilla.org.xpi
  1528897466595	addons.xpi	INFO	Mapping onboarding@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\onboarding@mozilla.org.xpi
  1528897466596	addons.xpi	INFO	Mapping screenshots@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\screenshots@mozilla.org.xpi
  1528897466596	addons.xpi	INFO	Mapping webcompat@mozilla.org to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\webcompat@mozilla.org.xpi
  1528897466596	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on activity-stream@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466597	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on aushelper@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466598	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on firefox@getpocket.com in app-system-defaults
  1528897466599	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on followonsearch@mozilla.com in app-system-defaults
  1528897466599	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on formautofill@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466600	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on onboarding@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466600	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on screenshots@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466601	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on webcompat@mozilla.org in app-system-defaults
  1528897466602	addons.xpi	INFO	Mapping {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} to C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi
  1528897466602	addons.xpi	DEBUG	Existing add-on {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} in app-global
  1528897466603	addons.xpi	DEBUG	getInstallState changed: false, state: {}
  Unable to read VR Path Registry from C:\Users\Minh Minh\AppData\Local\openvr\openvrpaths.vrpath
  
  	at org.openqa.selenium.firefox.internal.NewProfileExtensionConnection.start(NewProfileExtensionConnection.java:112)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.startClient(FirefoxDriver.java:271)
  	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.(RemoteWebDriver.java:119)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:218)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:211)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:207)
  	at org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver.(FirefoxDriver.java:120)
  	at minh.wordpress.com.TestClass_01_WebDriver_Demo.beforeClass(TestClass_01_WebDriver_Demo.java:20)
  	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  	at org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:85)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurationMethod(Invoker.java:510)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurations(Invoker.java:211)
  	at org.testng.internal.Invoker.invokeConfigurations(Invoker.java:138)
  	at org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeBeforeClassMethods(TestMethodWorker.java:170)
  	at org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:104)
  	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:774)
  	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:624)
  	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:359)
  	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:354)
  	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:312)
  	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:261)
  	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
  	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
  	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1215)
  	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1140)
  	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1048)
  	at org.testng.remote.AbstractRemoteTestNG.run(AbstractRemoteTestNG.java:114)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.initAndRun(RemoteTestNG.java:251)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.main(RemoteTestNG.java:77)
  

  Like

  1. Em cài 1 bản firefox thôi nhé, gỡ các bản khác ra, nếu dùng selenium 2.xx thì dùng firefox = 48 nhé.
   Nếu mới làm/ học thì em xài như trên a suggest là firefox 47.0.2, cài xong tắt chế độ auto update của firefox đi, sử dụng selenium-server-standalone 2.53.1 là chạy được.

   Like

 6. e bị lỗi này ạ, e có cài firefox bản 48.0 cũng lỗi, sau gỡ cài bản 47 cũng lỗi

  Like

 7. [RemoteTestNG] detected TestNG version 6.14.3
  org.testng.TestNGException: 
  Cannot instantiate class automation.com.Topic_01_Check_Environment
  	at org.testng.internal.ObjectFactoryImpl.newInstance(ObjectFactoryImpl.java:30)
  	at org.testng.internal.ClassHelper.createInstance1(ClassHelper.java:423)
  	at org.testng.internal.ClassHelper.createInstance(ClassHelper.java:336)
  	at org.testng.internal.ClassImpl.getDefaultInstance(ClassImpl.java:125)
  	at org.testng.internal.ClassImpl.getInstances(ClassImpl.java:190)
  	at org.testng.TestClass.getInstances(TestClass.java:95)
  	at org.testng.TestClass.initTestClassesAndInstances(TestClass.java:81)
  	at org.testng.TestClass.init(TestClass.java:73)
  	at org.testng.TestClass.(TestClass.java:38)
  	at org.testng.TestRunner.initMethods(TestRunner.java:389)
  	at org.testng.TestRunner.init(TestRunner.java:271)
  	at org.testng.TestRunner.init(TestRunner.java:241)
  	at org.testng.TestRunner.(TestRunner.java:192)
  	at org.testng.remote.support.RemoteTestNG6_12$1.newTestRunner(RemoteTestNG6_12.java:33)
  	at org.testng.remote.support.RemoteTestNG6_12$DelegatingTestRunnerFactory.newTestRunner(RemoteTestNG6_12.java:66)
  	at org.testng.SuiteRunner$ProxyTestRunnerFactory.newTestRunner(SuiteRunner.java:713)
  	at org.testng.SuiteRunner.init(SuiteRunner.java:260)
  	at org.testng.SuiteRunner.(SuiteRunner.java:198)
  	at org.testng.TestNG.createSuiteRunner(TestNG.java:1295)
  	at org.testng.TestNG.createSuiteRunners(TestNG.java:1273)
  	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1128)
  	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1049)
  	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1017)
  	at org.testng.remote.AbstractRemoteTestNG.run(AbstractRemoteTestNG.java:115)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.initAndRun(RemoteTestNG.java:251)
  	at org.testng.remote.RemoteTestNG.main(RemoteTestNG.java:77)
  Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
  	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
  	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
  	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
  	at org.testng.internal.ObjectFactoryImpl.newInstance(ObjectFactoryImpl.java:24)
  	... 25 more
  Caused by: java.lang.Error: Unresolved compilation problem: 
  	The type org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files
  
  	at automation.com.Topic_01_Check_Environment.(Topic_01_Check_Environment.java:1)
  	... 30 more
  

  Like

  1. Em check thử các môi trường sau xem đúng ko nhé:
   – Selenium 2.53.1
   – Chrome mới nhất
   – Chrome driver mới nhất
   – Firefox bản 47.0.2
   – Khi khởi tạo driver chỉ cần new FirefoxDriver() lên là dc – ko cần GeckoDriver
   Ví dụ: driver = new FirefoxDriver();
   Nếu ko được nữa thì add Skype a check giúp cho em.

   Like

 8. Em chào anh,
  Hiện tại em mới bắt đầu học Selenium em đang gặp lỗi này, anh hỗ trợ giúp em với ạ
  Selenium version:3.141.59
  chromedriver:85.0.4183.38
  geckodriver: v0.27.0

  public class login {
  private WebDriver driver;

  @Test
  public void TestCase1_OpenWeb() {
  // Mở website
  driver.get("https://www.google.com/");
  }

  @BeforeMethod
  public void beforeMethod() {
  // Khởi tạo trình duyệt Firefox
  System.setProperty("webdriver.gecko.driver", "F:\\project_java\\Browser\\geckodriver.exe");
  driver = new FirefoxDriver();
  }

  @AfterMethod
  public void afterMethod() {
  // Đóng trình duyệt
  driver.quit();
  }

  Like

 9. hi anh ,
  Em gặp lỗi mong a giúp đỡ ạ, em mới bắt đầu học selenium và gặp lỗi như này ạ.Rất mong được anh giúp đỡ
  11:02:11.977 INFO [GridLauncherV3.parse] – Selenium server version: 3.141.59, revision: e82be7d358
  11:02:12.141 INFO [GridLauncherV3.lambda$buildLaunchers$3] – Launching a standalone Selenium Server on port 4444
  2020-08-13 11:02:12.305:INFO::main: Logging initialized @724ms to org.seleniumhq.jetty9.util.log.StdErrLog
  11:02:12.669 INFO [WebDriverServlet.] – Initialising WebDriverServlet
  11:02:12.786 ERROR [BaseServer.start] – Port 4444 is busy, please choose a free port and specify it using -port option

  Like

 10. em tìm hiểu mấy chỗ mà k hiểu vì sao. em cũng đã làm theo anh nhưng vẫn không được :((( em bị miss chỗ nào k ta

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s