Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành MAC hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này:

Java Development Kit (JDK)

 • Sau khi tải về -> cài đặt bình thường -> click Next -> Install cho đến khi hoàn tất
 • Sau khi cài đặt xong bật command line (cmd) kiểm tra version đã cài đặt thành công
  • java -version

Cài đặt Eclipse IDE

Sử dụng từ bản Eclipse Photon trở lên

 • Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64 bit để lựa chọn cho phù hợp. Chọn bản Eclipse IDE for Java Developer là đáp ứng đủ cho nhu cầu công việc.

Download Selenium

Tạo Java project

 • Xả nén Elipse IDE > chạy eclipse.exe từ bước 2 đã tải về
 • Tạo 1 thư mục ngang hàng vs thư mục eclipse – đặt tên là my_work_space
 • Set workspace – mục đích để nếu cài đặt lại hệ thống thì eclipse sẽ tự load lại các dự án/tùy chọn bạn đã làm việc trước đó – ko cần phải cài đặt lại

 • Tạo mới Project: File > New > Java Project > [Đặt tên Project] > Finish
  • Project name: Selenium Tutorials

 • Tạo mới Package: Right click vào thư mục src > New > Package > [Đặt tên Package] >Finish
  • Package name: automationfc.com

 • Tạo mới Class: Right click vào Package > New > Class > [Đặt tên Class] > Finish
  • Class name: Topic_01_Check_Environment

Add thư viện

 • Tạo mới 1 thư mục trong project để lưu trữ các java library hoặc browser driver cần dùng
  • Đặt tên thư mục là lib

 • Copy thư viện selenium-server-standalone-2.53.1.jar từ bước 03 ở trên dán vào thư mục lib

 • Click chuột phải vào thư viện và Add vào Build Path

Add TestNG (Test Runner) vào Eclipse

 • Chọn Help > Install New Software

 • Click vào Select All và nhấn Next button

 • Click “I accept the terms of the license agreement” và nhấn Finish button

 • Nếu hiện ra 1 popup thông báo về Security Warning, nhấn OK để tiếp tục

 • Hoàn thành, click Yes để khởi động lại Eclipse

 • Sau khi khởi động xong, cần kiểm tra TestNG đã được cài đặt thành công: Window > Preferences
  • TestNG plugin đã được tích hợp vào Eclipse

Demo run testcase

 •  Copy và Paste toàn bộ vào Class <Topic_01_Check_Environment> đã tạo

package automationfc.com;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class Topic_01_Check_Environment {
WebDriver driver;

@BeforeClass
public void beforeClass() {
driver = new FirefoxDriver();
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
driver.manage().window().maximize();
driver.get("http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_01_ValidateCurrentUrl() {
// Login Page Url matching
String loginPageUrl = driver.getCurrentUrl();
Assert.assertEquals(loginPageUrl, "http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_02_ValidatePageTitle() {
// Login Page title
String loginPageTitle = driver.getTitle();
Assert.assertEquals(loginPageTitle, "Guru99 Bank Home Page");
}

@Test
public void TC_03_LoginFormDisplayed() {
// Login form displayed
Assert.assertTrue(driver.findElement(By.xpath("//form[@name='frmLogin']")).isDisplayed());
}

@AfterClass
public void afterClass() {
driver.quit();
}

}
 • Nếu gặp báo error thì import thư viện vào bằng cách hover vào hàm bị báo lỗi và import đúng thư viện cần thiết

 • Run testcase
  • Click chuột phải vào Class test chọn Run As > TestNG Test

 • Kết quả sau khi run pass