Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành Windows hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này:

Java Development Kit (JDK)

 • Sau khi tải về -> cài đặt bình thường -> Click Next -> Install cho đến khi hoàn tất
 • Sau khi cài đặt xong bật command line (cmd) kiểm tra version đã cài đặt thành công
  • java -version

Eclipse IDE

 • Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64 bit để lựa chọn cho phù hợp
 • Bản 2020-03 là bản mới nhất tại thời điểm hiện tại – chọn bản Eclipse IDE for Java Developer là đáp ứng đủ cho nhu cầu công việc

 • Click đúp vào file .dmg mới tải về – sau đó kéo thả Eclipse vào thư mục Application

 • Click đúp vào Eclipse app trong thư mục Application để start Eclipse lên

 • Để mặc định và bấm vào check box bên dưới để lần sau popup ko hiện lên
  • eclipse-workspace: là thư mục lưu trữ các setting của Eclipse và các dự án đang làm việc

Selenium

Project

 • Tạo mới Project: File > New > Java Project > [Đặt tên Project] > Finish
  • Project name: selenium-api-java-testng

 • Tạo mới Package: Click chuột phải vào thư mục src > New > Package > [Đặt tên Package] >Finish
  • Package name: automationfc

 • Tạo mới Class: Click chuột phải vào Package > New > Class > [Đặt tên Class] > Finish
  • Class name: Topic_01_Check_Environment

Libraries

 • Tạo mới 1 thư mục trong project để lưu trữ các thư viện java hoặc driver của các loại browser cần dùng
  • Đặt tên thư mục là libraries

 • Copy thư viện selenium-server-standalone-2.53.1.jar dán vào thư mục libraries

 • Click chuột phải vào thư viện và Add vào Build Path

TestNG Runner

 • Chọn Help > Install New Software

 • Click vào Select All và nhấn Next button

 • Click “I accept the terms of the license agreement” và nhấn Finish button

 • Nếu hiện ra 1 popup thông báo về Security Warning, nhấn Install anyway để tiếp tục

 • Click Restart Now để khởi động lại Eclipse

ChromeDriver

 • Kiểm tra version của chrome browser – gõ lên thanh address: chrome://version

 • Chọn bản chromedriver cho MAC

 • Xả nén và copy file chromedriver vào thư mục libraries
 • Set permission cho file chromedriver
  • Click chuột phải vào file chromedriver chọn Properties
  • Check vào quyền Execute

Run Test

 • Copy và paste đoạn code phía dưới vào class “Topic_01_Check_Environment” đã tạo
package automationfc;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class Topic_01_Check_Environment {
WebDriver driver;

@BeforeClass
public void beforeClass() {
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", System.getProperty("user.dir") + "/libraries/chromedriver");
driver = new ChromeDriver();
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
driver.get("http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_01_ValidateCurrentUrl() {
String loginPageUrl = driver.getCurrentUrl();
Assert.assertEquals(loginPageUrl, "http://demo.guru99.com/v4/");
}

@Test
public void TC_02_ValidatePageTitle() {
String loginPageTitle = driver.getTitle();
Assert.assertEquals(loginPageTitle, "Guru99 Bank Home Page");
}

@Test
public void TC_03_LoginFormDisplayed() {
Assert.assertTrue(driver.findElement(By.xpath("//form[@name='frmLogin']")).isDisplayed());
}

@AfterClass
public void afterClass() {
driver.quit();
}
}
 • Run testcase
  • Click chuột phải vào Class test chọn Run As > TestNG Test
 • Kết quả sau khi run pass