Chrome/ Firefox

  • Đây là 2 trình duyệt hiện tại vẫn đang đứng top trong thị trường trình duyệt phổ biến nhất hiện nay theo thống kê từ trang gs.statcounter tính đến thời điểm 05/2019

  • Vì đứng top trên thị trường nên trong mảng phần mềm đây cũng là 2 browser sẽ được thực hiện test nhiều nhất
  • Không giống như 2 loại browser là Safari/ IE thì vài năm mới ra 1 version mới – Chrome/ Firefox thì trung bình vài tuần/ tháng sẽ upgrade lên 1 version mới để cập nhật công nghệ/ nền tảng

  • Khó khăn cho người làm automation test phải cập nhật liên tục sự thay đổi từ các trình duyệt này để config cho chính xác – hoặc phải tự tải về các driver tương ứng với từng trình duyệt và cập nhật trong kịch bản test – hoặc sẽ sử dụng các thư viện hỗ trợ để tự động tải về (bài này sẽ được viết trong 1 topic sau)

Config

System.setProperty("webdriver.chrome.driver", System.getProperty("user.dir") + "/browserDrivers/chromedriver.exe");
driver = new ChromeDriver();
  • Set biến môi trường cho geckodriver
System.setProperty("webdriver.gecko.driver", System.getProperty("user.dir") + "/browserDrivers/geckodriver.exe");
driver = new FirefoxDriver();
  • System.getProperty(“user.dir”): Lấy ra đường dẫn tương đối của thư mục chứa dự án

Run Test

  • Tạo 1 class đặt tên “Run_Test_On_Chrome_Firefox” và copy đoạn code sau

package webdriver;

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;

public class Run_Test_On_Chrome_Firefox {
WebDriver driver;

@Test
public void TC_01_RunOnChrome() {
System.setProperty("webdriver.chrome.driver",
System.getProperty("user.dir") + "/browserDrivers/chromedriver.exe");
driver = new ChromeDriver();
driver.get("http://automationfc.com");

String loginPageTitle = driver.getTitle();
Assert.assertEquals(loginPageTitle, "Automation FC Blog");
driver.quit();
}

@Test
public void TC_02_RunOnFirefox() {
System.setProperty("webdriver.gecko.driver",
System.getProperty("user.dir") + "/browserDrivers/geckodriver.exe");
driver = new FirefoxDriver();
driver.get("http://automationfc.com");

String loginPageTitle = driver.getTitle();
Assert.assertEquals(loginPageTitle, "Automation FC Blog");
driver.quit();
}

}

  • Run test và check kết quả