Ngày 23/07/2015, Microsoft thông báo chính thức có thể run test trên trình duyệt Microsft Edge thông qua Selenium Webdriver (link), có hiệu lực từ phiên bản Selenium 2.47 (link). Trình duyệt Edge được đặt là trình duyệt mặc định của Windows 10 thay thế hoàn toàn cho Internet Explorer kể từ bây giờ.

Có một số hạn chế trên Edge:

  • Chưa hỗ trợ run parallel
  • Chưa xử lí được alert
  • Chưa hỗ trợ mouse hover
  • Chỉ hỗ trợ các locator như: ID, CSS, Name, tagName || chưa hỗ trợ: linkText, partialLinkText, xpath

Để chạy được trình duyệt Edge cần phải cài đặt Microsoft Driver (link), tương tự như Chrome/IE driver để khởi tạo trình duyệt. Tải về và cài đặt như các phần mềm thông dụng.

Source demo:

Mình sẽ demo thử 1 vài testcase xem nó chạy như thế nào, review tổng quan để sau này khách hàng có yêu cầu thì phản hồi ngay và đáp ứng được.

  • Test01_LoginWithEmptyEmailPassword()
  • Test02_LoginWithInvalidEmail()
  • Test03_LoginWithIncorectPassword()
  • Test04_LoginWithCorrectEmailPassword()
  • Test05_SearchAnItemSuccessfully()
package seleniumWebDriver;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class WebDriver06_RunOnMicrosoftEdge {
 WebDriver driver;

 @BeforeClass
 public void setUp() {
 System.setProperty("webdriver.edge.driver", "C:Program Files (x86)Microsoft Web DriverMicrosoftWebDriver.exe");
 driver = new EdgeDriver();
 }

 @Test
 public void Test01_LoginWithEmptyEmailPassword() throws Exception {
 driver.get("http://live.guru99.com/index.php/customer/account/login/");
 Thread.sleep(8000);
 // Click Login button
 driver.findElement(By.id("send2")).click();
 Thread.sleep(2000);
 // Get error message at 'Email Address' field
 String errorEmail = driver.findElement(By.id("advice-required-entry-email")).getText();
 // Verify error message display correctly
 Assert.assertEquals(errorEmail, "This is a required field.");
 // Get error message at 'Password' field
 String errorPassword = driver.findElement(By.id("advice-required-entry-pass")).getText();
 // Verify error message display correctly
 Assert.assertEquals(errorPassword, "This is a required field.");
 }

 @Test
 public void Test02_LoginWithInvalidEmail() throws Exception {
 driver.get("http://live.guru99.com/index.php/customer/account/login/");
 Thread.sleep(8000);
 // Input correct Username
 driver.findElement(By.id("email")).sendKeys("123434234@12312.123123");
 // Click Login button
 driver.findElement(By.id("send2")).click();
 Thread.sleep(5000);
 // Get error message is displayed
 String errorMessage = driver.findElement(By.id("advice-validate-email-email")).getText();
 // Verify error message display correctly
 Assert.assertEquals(errorMessage, "Please enter a valid email address. For example johndoe@domain.com.");
 }

 @Test
 public void Test03_LoginWithIncorectPassword() throws Exception {
 driver.get("http://live.guru99.com/index.php/customer/account/login/");
 Thread.sleep(8000);
 // Input correct Username
 driver.findElement(By.id("email")).sendKeys("automation@gmail.com");
 // Input correct Password
 driver.findElement(By.id("pass")).sendKeys("123");
 // Click Login button
 driver.findElement(By.id("send2")).click();
 Thread.sleep(3000);
 // Get error message at 'Password' field
 String errorPassword = driver.findElement(By.id("advice-validate-password-pass")).getText();
 // Verify message display correctly
 Assert.assertEquals(errorPassword,
 "Please enter 6 or more characters. Leading or trailing spaces will be ignored.");
 }

 @Test
 public void Test04_LoginWithCorrectEmailPassword() throws Exception {
 driver.get("http://live.guru99.com/index.php/customer/account/login/");
 Thread.sleep(5000);
 // Input correct Username
 driver.findElement(By.id("email")).sendKeys("automation@gmail.com");
 // Input correct Password
 driver.findElement(By.id("pass")).sendKeys("123123");
 // Click Login button
 driver.findElement(By.id("send2")).click();
 Thread.sleep(5000);
 // Verify that 'Search' textbox display correctly
 driver.findElement(By.id("search")).isDisplayed();
 }

 @Test
 public void Test05_SearchAnItemSuccessfully() throws Exception {
 driver.get("http://live.guru99.com/index.php/customer/account/login/");
 Thread.sleep(5000);
 // Input data and click Search
 driver.findElement(By.id("search")).sendKeys("SAMSUNG GALAXY");
 driver.findElement(By.id("search")).sendKeys(Keys.ENTER);
 Thread.sleep(5000);
 // Verify that 'Samsung Galaxy' item display correctly
 driver.findElement(By.id("product-collection-image-3")).isDisplayed();
 }

 @AfterClass
 public void tearDown() {
 driver.quit();
 }
}