Nếu bạn muốn thiết lập cố định chiều rộng và chiều cao của trình duyệt khi chạy automation test hoặc test Responsive, thì Selenium WebDriver hỗ trợ thay đổi kích cỡ  (org.openqa.selenium.Dimension).

Khởi tạo một biến size với chiều rộng và chiều cao như trong phần source demo:

Dimension size = new Dimension(1024,768);

Thay đổi kích thước cửa sổ hiện tại với tỉ lệ (1024,768), kích thước ở đây do bạn tự điều chỉnh theo ý muốn

driver.manage().window().setSize(size);

Thay đổi kích thước cửa sổ hiện tại với tỉ lệ lớn nhất (kích thước sẽ tùy thuộc vào độ phân giải của máy hiện tại)

driver.manage().window().maximize();


Source demo:

import org.openqa.selenium.Dimension;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.annotations.AfterTest;
import org.testng.annotations.Test;

public class browserSize {
 WebDriver driver = new FirefoxDriver();

@Test
 public void openBrowserwithGivenDimension1() {
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 Dimension size = new Dimension(1024, 768);
 driver.manage().window().setSize(size);
 }

@Test
 public void openBrowserwithGivenDimension2() {
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 Dimension size = new Dimension(1280, 768);
 driver.manage().window().setSize(size);
 }

@Test
 public void openBrowserwithGivenDimension3() {
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 driver.manage().window().maximize();
 }

@AfterTest
 public void close() {
 driver.quit();
 }
 }


Video demo: