Thông thường khi chúng ta chạy automation, sau khi trình duyệt được khởi tạo thì mặc định các extensions sẽ không được thêm vào. Để làm điều này, chúng ta cần tải về phiên bản offline của extension và add trực tiếp vào trình duyệt lúc khởi tạo

  • Thêm plugin chặn quảng cáo vào trình duyệt để load app nhanh hơn
  • Thêm plugin ChroPath vào trình duyệt để locate element trong trường hợp test fail

Ví dụ: Tải về extension là Google translate bản offline cho trình duyệt Chrome

1 – Truy cập vào website Chrome Web Store, search và lấy đường link của extension Google translate

2 – Truy cập vào website Chrome Extension Download, dán đường link của extension Google translate và tải về máy


Firefox:

FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
 //File .xpi là định dạng extesion của trình duyệt Firefox
 File extension = new File("Extension.xpi");
 profile.addExtension(extension);
 WebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);

Chrome:

System.setProperty("webdriver.chrome.driver","..\chromedriver.exe");
 //File .crx hoặc .zip là định dạng extesion của trình duyệt Chrome
 File file = new File("Extension.crx");
 ChromeOptions options = new ChromeOptions();
 options.addExtensions(file);
 WebDriver driver = new ChromeDriver(options);

Safari:

File file = new File("Extension.safariextz");
 //File .safariextz là định dạng extesion của trình duyệt Safari
 SafariOptions options = new SafariOptions();
 options.addExtensions(file);
 WebDriver driver = new SafariDriver(options);

Opera:

OperaProfile operaProfile = new OperaProfile();
 //File .oex là định dạng extesion của trình duyệt Opera
 File file = new File("C:\Extension.oex");
 operaProfile.addExtension(file);
 WebDriver driver = new OperaDriver(operaProfile);

Source demo:

import java.io.File;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxProfile;
import org.openqa.selenium.safari.SafariDriver;
import org.openqa.selenium.safari.SafariOptions;
import org.testng.annotations.Test;
import com.opera.core.systems.OperaDriver;
import com.opera.core.systems.OperaProfile;

public class WebDriver02_AddExtensions {

@Test
 public void TC_01_AddExtensionToFirefox() throws Exception {
 FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
 //File .xpi là định dạng extesion của trình duyệt Firefox
 File extension = new File("\11-AutomationTestingDemo\lib\firebug-2.0.1.xpi");
 profile.addExtension(extension);
 WebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 driver.quit();
 }

@Test
 public void TC_02_AddExtensionToChrome(){
 System.setProperty("webdriver.chrome.driver","\11-AutomationTestingDemo\lib\chromedriver.exe");
 //File .crx hoặc .zip là định dạng extesion của trình duyệt Chrome
 File file = new File("\11-AutomationTestingDemo\lib\Google-Translate_v2.0.4.crx");
 ChromeOptions options = new ChromeOptions();
 options.addExtensions(file);
 WebDriver driver = new ChromeDriver(options);
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 driver.quit();
 }

@Test
 public void TC_03_AddExtensionToSafari(){
 File file = new File("Extension.safariextz");
 //File .safariextz là định dạng extesion của trình duyệt Safari
 SafariOptions options = new SafariOptions();
 options.addExtensions(file);
 WebDriver driver = new SafariDriver(options);
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 driver.quit();
 }

@Test
 public void TC_04_AddExtensionToOpera() throws Exception{
 OperaProfile operaProfile = new OperaProfile();
 //File .oex là định dạng extesion của trình duyệt Opera
 File file = new File("C:\Extension.oex");
 operaProfile.addExtension(file);
 WebDriver driver = new OperaDriver(operaProfile);
 driver.navigate().to("http://google.com.vn");
 driver.quit();
 }
 }

Video demo

Trên máy chỉ có sẵn firefox và chrome nên mình chỉ chạy demo cho 2 trình duyệt này