Hướng dẫn sử dụng WebBrowser API

Thông thường để cho dễ hiểu mình hay chia Selenium WebDriver thành 2 phân loại command:

Khởi tạo 1 biến driver để truy cập vào các method (API) của WebDriver như sau:

Các method thường sử dùng cho WebBrowser được đánh số từ 1->13 – có kiểu dữ liệu là WebDriver

 • 1 – driver.get(“…”);
  • Chức năng: Mở 1 url của app bất kì
  • Khai báo: driver.get(“https://automationfc.com”);
  • Tham số: 1 biến String vs value là URL bất kì
  • Kiểu dữ liệu trả về: void (ko cần trả về)
  • Lưu ý: Hàm get duy nhất mà ko cần trả về giá trị

 • 2 – driver.getCurrentUrl();
  • Chức năng: Trả về giá trị URL của page hiện tại
  • Khai báo: String homePageUrl = driver.getCurrentUrl();
  • Mục đích: Sử dụng biến homePageUrl để verify với requirement
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: String

 • 3 – driver.getTitle();
  • Chức năng: Trả về giá trị title của page hiện tại
  • Khai báo:  String homePageTitle = driver.getTitle();
  • Mục đích: Sử dụng biến homePageTitle để verify với requirement
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: String

 • 4 – driver.getPageSource();
  • Chức năng: Trả về giá trị là toàn bộ source code của page hiện tại
  • Khai báo:  String pageSource = driver.getPageSource();
  • Mục đích: Sử dụng biến pageSource để verify có chứa text mong muốn hay ko
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: String

 • 5 – driver.getWindowHandle();
  • Chức năng: Trả về giá trị là GUID của page hiện tại
  • Khai báo:  String parentID = driver.getWindowHandle();
  • Mục đích: Sử dụng biến parentID như là 1 tham số để switch qua windows mới hoặc close all windows ngoại trừ parent windows
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: String

 • 6 – driver.getWindowHandles();
  • Chức năng: Trả về giá trị là GUID của tất cả các page hiện tại
  • Khai báo:  Set<String> windows = driver.getWindowHandles();
  • Mục đích: Sử dụng biến windows duyệt qua từng window ID để switch vào đúng windows cần thao tác
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: String

 • 7 – driver.close();
  • Chức năng: Đóng window/tab/page
  • Khai báo:  driver.close();
  • Mục đích:
   • nếu có 1 window/tab/page thì sẽ đóng luôn browser
   • nếu nhiều hơn 1 window/tab/page thì chỉ đóng cái đang active
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: Không có giá trị trả về

 • 8 – driver.quit();
  • Chức năng: Đóng window/tab/page
  • Khai báo:  driver.quit();
  • Mục đích: Đóng toàn bộ các window/tab/page hiện tại
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: Không có giá trị trả về

 • 9 – driver.manage().timeouts().implicitlyWait(long number, TimeUnit.SECONDS);
  • Chức năng: Wait ngầm định
  • Khai báo:  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
  • Mục đích: 
   • Wait cho page được render thành công sau 30s
   • Nếu sau 30s vẫn chưa xong thì sẽ throw ra exception
   • Phạm vi ảnh hưởng: findElement/ findElements
  • Tham số: timeout (long number, TimeUnit.SECONDS)
  • Kiểu dữ liệu trả về: Không có giá trị trả về

 • 10 – driver.manage().window().maximize();
  • Chức năng: Phóng to cửa sổ trình duyệt
  • Khai báo:  driver.manage().window().maximize();
  • Mục đích: 
   • Sau khi bật trình duyệt – phóng to cửa sổ để thao tác như real user
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: Không có giá trị trả về

 • 11 – driver.navigate().back()/ forward()/ refresh()
  • Chức năng: Giả lập lại hành động back/ chuyển tiếp/ tải lại trang
  • Khai báo:  driver.navigate().back() | driver.navigate().forward() | driver.navigate().refresh();
  • Mục đích: 
   • Back về trang trước đó/ chuyển tiếp tới trang trước đó/ tải lại trang hiện tại
  • Tham số: Không có tham số truyền vào
  • Kiểu dữ liệu trả về: Không có giá trị trả về