Coding Challenge 02

  • Step 02 – Click MY ACCOUNT link tại footer

  • Step 03 – Click CREATE AN ACCOUNT button

  • Step 04 – Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ vào các field bắt buộc
   • Firstname/ Lastname/ Email Address/ Password/ Confirm Password
   • Lưu ý: Field Email Address thông tin được random để tránh trùng lặp khi chạy lặp lại

  • Step 05 – Click REGISTER button
  • Step 06 – Verify thông tin đã được tạo thành công
   • Success message: Thank you for registering with Main Website Store.
   • Chứa thông tin Firstname/ Lastname/ Email