Coding Challenge 03

    • Step 02 – Đếm và in ra số lượng tất cả đường link có trên Home Page

    • Step 03 – Kiểm tra trạng thái của từng link
      • Nếu như link = NULL thì ko in
      • Nếu như link #NULL và bắt đầu bằng http thì check respone message và status code trả về