Coding Challenge 04

    • Step 03 – Sau khi chọn – kiểm tra có đúng 4 phần tử đã được chọn thành công
    • Step 04 – Refresh lại trang và chọn lại các số: 1 – 3 – 6 – 9 – 10 (không theo thứ tự)
    • Step 05 – Kiểm tra có đúng 5 phần tử đã được chọn thành công