Issue

 • Trường hợp không pull/ push code bằng Eclipse lên Github được và hiển thị lỗi như sau
  • git-upload-pack not permitted on ‘…’
 • Pull code
 • Push code

Solution

 • Generate “Personal access tokens” và add vào remote repo của Eclipse (Change credential của git account)
 • Step 01 – Generate Access token trên Github
 • Setting cho Token
  • 1 – Đặt tên cho Token
  • 2 – Thời gian hết hạn
  • 3 – Click chọn vào duy nhất checkbox đầu tiên
   • Không chọn các role khác
  • Scroll chuột xuống dưới cùng và click vào “Generate token
 • Copy token được tạo ra (chuẩn bị cho step 02)
  • Không chia sẻ access token ra ngoài – chỉ sử dụng private
 • Step 02 – Add token vào Eclipse IDE
  • Mở Git Perspective trên Eclipse
   • Window > Perspective > Open Perspective > Other
 • Chọn Git
 • Change Config
  • 1 – Chọn repository bất kì (sẽ update luôn cho tất cả các repo khác)
  • 2 – Chọn “Remotes
  • 3 – Click chuột phải vào “origin
  • 4 – Chọn “Configure Push…
 • Update access token vào thay field Password
  • 1 – Click “Change
  • 2 – Dán Access token đã copy ở step 01 vào field Password và click “Finish
 • Save lại
 • Step 03 – Pull/ Push code lại
  • Quay trở lại Java Perspective
 • Pull/ Push code bình thường
 • Note – Trường hợp clone 1 repository mới về bằng Eclipse
  • Add SSH key vào github account
   • General > Network Connections > SSH2 > Key Management > Generate RSA Key
   • Go to GitHub account > Account settings > SSH and GPG keys > Add the public key
 • Thay đổi giao thức clone qua SSH
 • Import trong Eclipse vs SSH
 • Nếu sử dụng Eclipse để import vẫn ko được thì sử dụng Git Bash clone về và import vào Eclipse sau