[Java – WebDriver 12] – Thêm extensions vào các trình duyệt mặc định

Thông thường khi chúng ta chạy automation, sau khi trình duyệt được khởi tạo thì mặc định các extensions sẽ không được thêm vào. Để làm điều này, chúng ta cần tải về phiên bản offline của extension và add … Continue reading [Java – WebDriver 12] – Thêm extensions vào các trình duyệt mặc định