[Java – WebDriver 17] – Drag and drop element (Kéo/ thả phần tử trên trang Web)

Yêu cầu: Drag & drop đối tượng trên trang web là một hiệu ứng rất phổ biến, nhất là trong các chức năng cần sắp xếp các đối tượng, định vị vị trí tương đối giữa các đối tượng Kéo … Continue reading [Java – WebDriver 17] – Drag and drop element (Kéo/ thả phần tử trên trang Web)