[Java – WebDriver 15] – Kiểm tra phần tử đã được chọn (selected)

Yêu cầu: Kiểm tra phần tử như checkbox, radiobutton, dropdown,.. đã được select hay chưa. Áp dụng khi check về UI cho 1 page hoặc khi viết kịch bản tự động hóa, bạn muốn kiểm tra chắc chắn rằng một element nào đó … Continue reading [Java – WebDriver 15] – Kiểm tra phần tử đã được chọn (selected)